Opłaty za przedszkole

Opłaty wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:

wyżywienie - wpłacamy po przebytym miesiącu:
36 1240 2890 1111 0010 3581 5661

opłatę za pobyt dziecka  przedszkolu - wpłacamy po przebytym miesiącu:

87 1240 2890 1111 0010 3581 5616
We wrześniu opłat nie pobieramy

 W październiku do 10.10.br. należy zapłacić:

  1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
  2. wyżywienie za wrzesień

 
Podstawa prawna do wnoszenia opłat:
1. Art. 106 ust. 3 z dnia 14.12.2016 r, w związku z art.29 ust.1p.3 Prawo Oświatowe (Dz.U z 2021 roku poz. 1082 ze zmianami)
2. Art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
3. § 5 uchwały XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat. 

4. Uchwala nr LXIII/884/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 poz. 5973).

Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godz. dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez  dyrektora przedszkola.
Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2017 r. nie jest pobierana opłata (za pobyt w przedszkolu), o której mowa w § 3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, od rodziców dzieci sześcioletnich oraz w latach wcześniejszych, uczęszczających do przedszkola. Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

  • 5-godzinna realizacja nieodpłatna podstawy programowej 7.30-12.30
  • każda godzina poza podstawa programową wynosi 1,14 zł (od 01.01.2023 r.)
  • przy zniżce 50% - 0,57 zł

Opłata za żywienie od dnia 01.09.2022 r. wynosi 8,00 zł za dzień i jest liczona za liczbę dni żywieniowych w miesiącu.

 
 Rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole o 50%. W tym celu powinni dostarczyć z MOPR-u decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego lub BKDR. Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić  o tym Dyrektora Przedszkola.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 125

Przedszkole Samorządowe nr 7
"Kasztanowy Zakątek"
w Białymstoku
ul. Bydgoska 4
15-380 Białystok
tel. 85 742 14 28
email: ps7@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony