Deklaracja dostępności serwisu Przedszkole Samorządowe Nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białystoku

Przedszkole Samorządowe Nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkole Samorządowe Nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białystoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkole Samorządowe Nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białystoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-04

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-16. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-02-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Abramowicz - Bołtuć, adres poczty elektronicznej ps7@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 742 14 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Przedszkola samorządowego nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Bydgoska 4 15-380 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: ps7@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 742 14 28

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać dwa stopnie.

 2. W budynku jest podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 3. Przy pierwszych drzwiach wejściowych należy korzystać z dzwonka.

 4. Przy drugich drzwiach wejściowych należy korzystać z przycisku blokady i klamki/domofonu. Drzwi otwierane są ręcznie.

 5. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej  wjazd osobom na wózkach.

 6. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych.

 7. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.

 8. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 9. Parking jest wzdłuż płotu na ulicy i  nie ma wydzielonego miejsca  dla osób niepełnosprawnych.

 10. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

 11. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.

 12. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

 13. W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przedszkole Samorządowe nr 7
"Kasztanowy Zakątek"
w Białymstoku
ul. Bydgoska 4
15-380 Białystok
tel. 85 742 14 28
email: ps7@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony